top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Studio Lux en een cliënt waarop Studio Lux deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen nagelstudio

Studio Lux zal de behandelingen naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

Een afspraak die telefonisch of in de nagelstudio gemaakt is, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de cliënt gereserveerd. De cliënt moet verhindering voor een afspraak dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan Studio Lux middels bekend telefoonnummer. Een cliënt hoeft zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd word door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Bovenstaande punten gelden ook indien de cliënt een andere behandeling wenst dan is afgesproken.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, rekent Studio Lux 50% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de nagelstudio komt, mag Studio Lux de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Studio Lux moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Studio Lux vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op de website, Instagram en in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Studio Lux vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de nagelstudio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang Studio Lux de behandeling aanbiedt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit is mogelijk contant.

 

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Studio Lux vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Studio Lux behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

Studio Lux en cliënt zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die Studio Lux of cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Studio Lux en/of cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Studio Lux is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Studio Lux is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Studio Lux is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de nagelstudio.

9. Garantie

Studio Lux geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op een behandeling.

Deze garantie vervalt indien:

• De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.

• De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

• De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken/afgetrokken.

• De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.

• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven gekregen bij de eerste behandeling bij Studio Lux, niet heeft opgevolgd.

• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

• De cliënt jonger dan 18 jaar is.

• De cliënt te lange kunstnagels heeft (1/3 tip, 2/3 nagelbed).

 

10. Beschadiging & diefstal

Studio Lux heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Studio Lux meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Studio Lux en de behandelende stylist. Studio Lux moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Studio Lux de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Studio Lux en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 12. Nail-art

Indien Studio Lux een voorbeeld toont van een aan te brengen nail-art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail-art motieven berust bij Studio Lux. Indien de cliënt de aangebrachte nail-art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Studio Lux. Studio Lux mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

13. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de nagelstudio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Studio Lux het recht de cliënt de toegang tot de nagelstudio te weigeren onder opgaaf van redenen.

14. Roken

In de nagelstudio wordt niet gerookt.

15. Nagelstudio

In de nagelstudio is ruimte voor maximaal 1 cliënt. Kinderen en dieren worden i.v.m. veiligheid niet in de nagelstudio toegelaten.

16. Recht

Op elke overeenkomst tussen Studio Lux en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

 

17. Leeftijd

De minimale leeftijd die Studio Lux hanteert voor het zetten van kunstnagels (acryl of gel) is 18 jaar.

SL.png
bottom of page